*Ενδέχεται κάποια βιβλία που δεν είναι σε απόθεμα στο βιβλιοπωλείο να προκύψουν ως εξαντλημένα στον εκδότη τους, στην περίπτωση αυτή θα λάβετε ενημέρωση εντός 2 ημερών

Το νέο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας

Ο νέος Ν 4548/2018 με εισαγωγικές παρατηρήσεις


Συγγραφή: ·Ευάγγελος Ε. Περάκης
Έκδοση: Οκτώβριος 2018 από "Νομική Βιβλιοθήκη"
Σελ.:864 (21χ14), Μαλακό εξώφυλλο, ISBN: 978-960-622-565-9


Θέμα: "Εμπορικό δίκαιο"

Η 5η έκδοση του έργου "Το νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας" αποτελεί μια επικαιροποιημένη παρουσίαση των διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρίες.

Έμφαση στην παρούσα έκδοση δίδεται πλέον στον νέο νόμο 4548/2018 "Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών" (ΦΕΚ Α΄ 104/13.6.2018), ο οποίος παρουσιάζεται μαζί με τα κατ’ άρθρο αποσπάσματα της αιτιολογικής έκθεσης.

Από 1.1.2019 ο νέος Ν 4548/2018 αντικαθιστά τον ΚΝ 2190/1920, εκτός από τα κεφάλαια τούτου που αφορούν στους εταιρικούς μετασχηματισμούς. Όταν υιοθετηθεί ο (ήδη συντασσόμενος) νόμος για τους μετασχηματισμούς, ο ΚΝ 2190/1920 θα τερματίσει οριστικά τον βίο του, 100 σχεδόν έτη μετά την ψήφισή του. Στο νέο νόμο υπάγονται όλες οι ανώνυμες εταιρίες, ακόμη και εκείνες που υπάγονται σε ειδικό νομοθετικό καθεστώς, στο μέτρο που δεν ορίζεται γι’ αυτές κάτι διαφορετικό. Ειδικές διατάξεις υπάρχουν στο νόμο για τις εταιρίες με μετοχές ή άλλους τίτλους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για εταιρίες με μετοχές εισηγμένες σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), μόνο όμως όταν αυτό προβλέπεται ρητά στο νόμο (άρθρο 1 § 3). Πέραν αυτών, ο νέος νόμος περιέχει διατάξεις για τις μετοχές ή τις ομολογίες που τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα δηλ. από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 ("CSDR") σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην ΕΕ και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΚΑΤ). Ο νέος νόμος έχει ακόμη λάβει υπόψη τους "συλλογικούς λογαριασμούς αξιών" ("omnibus accounts"), λογαριασμούς δηλ. μέσω των οποίων τηρούνται συγκεντρωτικά κινητές αξίες.

Παράλληλα, για όσο καιρό θα ισχύει, παρατίθεται και ο ΚΝ 2190/1920 μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις με τον 4541/2018. Πέραν της σημερινής ισχύουσας μορφής του ΚΝ 2190/1920, ο επιμελητής της έκδοσης θεώρησε ότι έχει ενδιαφέρον -επιστημονικό και ιστορικό- να περιληφθεί ο Ν 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών" στην παρούσα νομοθετική συλλογή όπως είχε κατά την ψήφισή του και την κύρωσή του "εν Παρισίοις" την 5η Ιουνίου 1920.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πίνακας αντιστοιχίας των διατάξεων του Ν 4548/2018 και ΚΝ 2190/1920, που ειδικά για αυτή την έκδοση έχει συντάξει η επικ. καθηγήτρια της Νομικής Σχολής Χ. Λιβαδά.

Το έργο ολοκληρώνεται με μια σειρά νομοθετημάτων κατανεμημένων σε 6 μεγάλες ενότητες: 1. Ίδρυση και καταχώριση της εταιρίας, 2. Δημοσιότητα, 3. Μετοχές και ομολογίες, 4. Διοίκηση της εταιρίας, 5. Λογιστικό και ελεγκτικό δίκαιο και 6. Μετασχηματισμοί εταιριών.

Τα νομοθετήματα αυτά είναι μεταξύ άλλων ο Ν 3156/2003 (ομολογιακά δάνεια για όσο ισχύει), ο Ν 3419/2005 (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα), ο Ν 3588/2007 (Πτώχευση), ο Ν 4441/2016 (Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων κ.λπ.), o Ν 3777/2009 (Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών), ο Ν 4449/2017 (Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων κ.λπ.), ο Ν 4308/2014 (για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε) .

Το ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει.

Την επιμέλεια της έκδοσης αυτή υπογράφει ο ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κος Ευάγγελος Περάκης, ο οποίος με ευσύνοπτες και κατατοπιστικές εισαγωγικές παρατηρήσεις εισάγει τον αναγνώστη στους νομικούς προβληματισμούς στο νέο Ν 4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρίες.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, συμβούλους επιχειρήσεων και γενικότερα τις εταιρίες.

(2013) Γενικό μέρος εμπορικού δικαίου - αξιόγραφα, Νομική Βιβλιοθήκη

(2013) Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ), Νομική Βιβλιοθήκη

(2013) Όρια δράσης και ευθύνης των εταιρικών διοικητών, Νομική Βιβλιοθήκη

(2013) Όρια δράσης και ευθύνης των εταιρικών διοικητών, Νομική Βιβλιοθήκη

(2013) Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, Νομική Βιβλιοθήκη

(2013) Οι προπτωχευτικές διαδικασίες αφερεγγυότητας του πτωχευτικού κώδικα, Νομική Βιβλιοθήκη

(2013) Η κατανομή των εξουσιών μεταξύ της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε., Νομική Βιβλιοθήκη

(2013) Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών, Νομική Βιβλιοθήκη

(2012) Απόσχιση κλάδου, Νομική Βιβλιοθήκη

(2012) Πτωχευτικό δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη

(2012) Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ), Νομική Βιβλιοθήκη

(2012) Η ευθύνη των εποπτικών αρχών στο χρηματοπιστωπικό τομέα, Νομική Βιβλιοθήκη

(2012) Το νέο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, Νομική Βιβλιοθήκη

(2012) Ελαττωματικές αποφάσεις γενικής συνέλευσης Α.Ε., Νομική Βιβλιοθήκη

(2011) Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη

(2011) Γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη

(2010) Η ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού στις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), Νομική Βιβλιοθήκη

(2010) Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας, Νομική Βιβλιοθήκη

(2010) Δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, Νομική Βιβλιοθήκη

(2010) Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, Νομική Βιβλιοθήκη

(2009) Το δίκαιο της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, Νομική Βιβλιοθήκη

(2009) Προσβολή ηθικού δικαιώματος και δικαιώματος προσωπικότητας στο ψηφιακό μέλλον, Νομική Βιβλιοθήκη

(2009) Συμβάσεις διανομής, Νομική Βιβλιοθήκη

(2007) Το δίκαιο της ανώνυμη εταιρείας: Λογιστικό δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη

(2007) Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας, Νομική Βιβλιοθήκη

(2007) Διασυνοριακές συναλλαγές σε χρηματιστήρια αξιών, Νομική Βιβλιοθήκη

(2006) Η συμφωνία πιστωτών και επιχείρησης, Νομική Βιβλιοθήκη

(2006) Η ελληνική ευρωπαϊκή εταιρία, Νομική Βιβλιοθήκη

(2006) Κωνσταντίνος Παμπούκης: 45 χρόνια επιστημονικής παρουσίας, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2005) Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας, Νομική Βιβλιοθήκη

(2005) Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας, Νομική Βιβλιοθήκη

(2004) Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, Νομική Βιβλιοθήκη

(2004) Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας, Νομική Βιβλιοθήκη

(2004) Θέματα θεωρίας και πράξης του εμπορικού δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη

(2004) Διεθνή λογιστικά πρότυπα, Νομική Βιβλιοθήκη

(2003) Γενικές διατάξεις, Νομική Βιβλιοθήκη

(2000) Το διοικητικό συμβούλιο, Νομική Βιβλιοθήκη

(1993) Η συμφωνία πιστωτών και επιχείρησης κατά τα άρθρα 44 και 45 Ν. 1892/90, Νομική Βιβλιοθήκη

(1990) Η πτώχευση του αλλοδαπού εμπόρου και η αναγνώριση των αλλοδαπών πτωχεύσεων στην Ελλάδα, Νομική Βιβλιοθήκη

(1984) Ο τακτικός έλεγχος της ανώνυμης εταιρίας, Νομική Βιβλιοθήκη

Το βιβλιοπωλείο "Λεμόνι"

Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάιο του 1998. Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του θησείου, στον πεζόδρομο της οδού Ηρακλειδών. Επιλέγει πάντα τους καλύτερους τίτλους απο την ελληνική βιβλιογραφία και τις νέες εκδόσεις. Διαθέτει άρτια ενημέρωση στην ποίηση στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία και οργανώνει σε τακτά διαστήματα παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς, καθώς και εκθέσεις εικαστικών καλλιτεχνών. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερώνεται από εμάς τους ίδιους.

Όροι Χρήσης - Ασφάλεια Συναλλαγών - Πολιτική επιστροφών

Επικοινωνία

  • ΤΗΛ.:210 3451390

  • ΦΑΞ.:210 3451910

  • Email: books@lemoni.gr

  • Διεύθυνση:
    Ηρακλειδών 22, Θησείο 118 51, Αθήνα

Ωράριο βιβλιοπωλείου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.30 π.μ - 21.30 μ.μ,

ΣΑΒΒΑΤΟ
09.30 π.μ - 18.00 μ.μ

Ακολουθήστε μας