*Ενδέχεται κάποια βιβλία που δεν είναι σε απόθεμα στο βιβλιοπωλείο να προκύψουν ως εξαντλημένα στον εκδότη τους, στην περίπτωση αυτή θα λάβετε ενημέρωση εντός 2 ημερών

Υγεία

Η επίδραση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, των θεσμών και της ανθρώπινης συμπεριφοράς


Συγγραφή: · Γιάννης Τούντας
Έκδοση: Ιανουάριος 2022 από "Επίκεντρο"
Σελ.:568 Μαλακό εξώφυλλο, ISBN: 978-618-204-107-9


Θέμα: "Υγεία"

Τις τε­λευ­ταί­ες δε­κα­ε­τί­ες, η προ­σπά­θεια να δι­α­μορ­φω­θεί μια σύγ­χρο­νη ολι­στι­κή θε­ω­ρία για την υγεία, στηριγμένη στην ενό­τη­τα σώ­μα­τος-ψυ­χής, έρ­χε­ται να κλο­νί­σει την κυ­ρί­αρ­χη ια­τρο­κε­ντρι­κή/μη­χα­νι­στι­κή αντίληψη για τον αν­θρώ­πι­νο ορ­γα­νι­σμό, προσ­δί­δο­ντας στην έν­νοια της υγεί­ας ένα ευρύ­τε­ρο και πιο ουσιαστικό πε­ρι­ε­χό­με­νο, που ανα­δει­κνύει τις σω­μα­τι­κές, ψυ­χι­κές και κοι­νω­νι­κές της δι­α­στά­σεις.

Επί­σης, είναι πλέ­ον φα­νε­ρό ότι η προ­στα­σία και η προ­α­γω­γή της υγεί­ας εξαρ­τά­ται πε­ρισ­σό­τε­ρο από το φυ­σι­κό και κοι­νω­νι­κό πε­ρι­βάλ­λον, την αν­θρώ­πι­νη συ­μπε­ρι­φο­ρά και την κλη­ρο­νο­μι­κό­τη­τα, και λι­γό­τε­ρο από τις παρεχόμενες ια­τρι­κές υπη­ρε­σί­ες. Η αξι­ο­λό­γη­ση της δρά­σης και της αλ­λη­λε­πί­δρα­σης όλων αυτών των παραγόντων στην υγεία και την αρ­ρώ­στια έχει προ­κα­λέ­σει το δι­ε­θνές επι­στη­μο­νι­κό εν­δι­α­φέ­ρον και έχει οδηγήσει στη δι­α­μόρ­φω­ση σύγ­χρο­νων πο­λι­τι­κών υγεί­ας με έμ­φα­ση στην Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγεί­ας και στην Πρό­λη­ψη. Άλ­λω­στε, η πρώ­τη αιτία νο­ση­ρό­τη­τας και θνη­σι­μό­τη­τας στον κό­σμο είναι η φτώ­χεια και η δεύτερη το κά­πνι­σμα.

Το βιβλιοπωλείο "Λεμόνι"

Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάιο του 1998. Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του θησείου, στον πεζόδρομο της οδού Ηρακλειδών. Επιλέγει πάντα τους καλύτερους τίτλους απο την ελληνική βιβλιογραφία και τις νέες εκδόσεις. Διαθέτει άρτια ενημέρωση στην ποίηση στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία και οργανώνει σε τακτά διαστήματα παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς, καθώς και εκθέσεις εικαστικών καλλιτεχνών. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερώνεται από εμάς τους ίδιους.

Όροι Χρήσης - Ασφάλεια Συναλλαγών - Πολιτική επιστροφών

Επικοινωνία

  • ΤΗΛ.:210 3451390

  • ΦΑΞ.:210 3451910

  • Email: books@lemoni.gr

  • Διεύθυνση:
    Ηρακλειδών 22, Θησείο 118 51, Αθήνα

Ωράριο βιβλιοπωλείου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.30 π.μ - 21.30 μ.μ,

ΣΑΒΒΑΤΟ
09.30 π.μ - 18.00 μ.μ

Ακολουθήστε μας