*Ενδέχεται κάποια βιβλία που δεν είναι σε απόθεμα στο βιβλιοπωλείο να προκύψουν ως εξαντλημένα στον εκδότη τους, στην περίπτωση αυτή θα λάβετε ενημέρωση εντός 2 ημερών

Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος

Κριτική έκδοση 2009


Συγγραφή: ·Ιωάννης Σ. Σπυριδάκης
Έκδοση: Φεβρουάριος 2009 από "Σάκκουλας Αντ. Ν."
Σελ.:1005 1, ISBN: 960-15-2169-0


Θέμα: "Αστικός κώδικας "

Στην έκδοση αυτή περιέχεται στη δημοτική (ΠΔ 456/1984) ο Αστικός Κώδικας και ο Εισαγωγικός Νόμος με όλες τις (ρητές ή σιωπηρές) καταργήσεις, αντικαταστάσεις, τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του αρχικού κειμένου τους από τον ΚΠολΔ, τον ΕισΝΚΠολΔ, το ν. 1250/1982, το ν. 1329/1983, το ν. 2447/1996, το ν. 2721/1999, το ν. 3043/2002, το ν. 3089/2002, το ν. 3719/2008 και από ειδικούς νόμους. Σημειώνονται επίσης και οι αμφισβητήσεις, όπου διατυπώθηκαν σχετικά.
Κάτω από το οικείο άρθρο του ΑΚ και του ΕισΝΑΚ παρατίθενται τα σχετικά άρθρα του ΑΚ, του ΕισΝΑΚ, του ΚΠολΔ και άλλων ειδικών νόμων, καθώς και σύντομες παρατηρήσεις (ιδιαίτερα σχετικά με ζητήματα αρμοδιότητας). Αναφέρεται, επίσης, ιδίως στο Οικογενειακό Δίκαιο η αντιστοιχία παλαιών και νέων άρθρων. Αυτό κρίθηκε σκόπιμο, επειδή σε πολλές περιπτώσεις η σύγκριση παλαιάς και νέα ρυθμίσεως βοηθάει στην ερμηνεία της τελευταίας.
Η έκδοση συμπληρώνεται με εκτενέστατο αλφαβητικό ευρετήριο και ευρετήριο άρθρων του ΑΚ, καθώς και με το Α’ Κεφάλαιο του ν. 3719/2008 για το σύμφωνο συμβίωσης.

(2013) Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2013) Ποινικός κώδικας, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2013) Κώδικας ποινικής δικονομίας, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2012) Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2012) Πρακτικά θέματα αστικού δικαίου 2α: Ενοχικό δίκαιο, γενικό μέρος, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2011) Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (ν.3869/2010), Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2011) Νόμος 4009/2011 για τα ΑΕΙ, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2011) Πρακτικά θέματα αστικού δικαίου: Οικογενειακό δίκαιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2011) Ποινική ευθύνη υπουργών, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2011) Αξιώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2011) Προστασία του καταναλωτή, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2011) Ρύθμιση οφειλών υπερχερωμένων φυσικών προσώπων (ν.3869/2010), Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2011) Κώδικας οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2011) Η διαδικασία συνδιαλλαγής (Πτωχευτικός Κώδικας 99-106), Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2010) Νόμος 2251/1994. Προστασία καταναλωτών, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2010) Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2009) Πρακτικά θέματα αστικού δικαίου 2β: Ενοχικό δίκαιο, ειδικό μέρος, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2009) Μίσθωση επαγγελματικής στέγης, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2009) Μίσθωση περιπτέρου, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2009) Δικαιώματα και υποχρεώσεις εκμισθωτή και μισθωτή, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2009) Το Σύμφωνο Συμβιώσεως, Ν. 3719/2008, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2007) Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου , Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2007) Leasing, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2007) Factoring, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2006) Οικογενειακό δίκαιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2006) Η συνυπευθυνότητα του ζημιωθέντος στο αστικό δίκαιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2006) Η δημοσιότητα στο leasing, στο factoring και στο πλασματικό ενέχυρο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2006) Η τεχνητή γονιμοποίηση, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2006) Ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη και αποκατάστασή της, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2006) Συναινετικό διαζύγιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2006) Το διαζύγιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2006) Υιοθεσία ανηλίκου, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2006) Χρησικτησία, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2005) Θέματα ηθικής βλάβης, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2004) Η πρόσφατη τροποποίηση του δικαίου των πραγματικών ελαττωμάτων στην πώληση, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2004) Γενικές αρχές, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2004) Εισηγήσεις αστικού δικαίου, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2004) Ενοχικό δίκαιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2004) Εγχειρίδιο αστικού δικαίου, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2004) Οικογενειακό δίκαιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2004) Εμπράγματο δίκαιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2004) Κληρονομικό δίκαιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2004) Ενοχικό δίκαιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2003) Ελεύθερη ένωση και πατρότητα κατά τον ΑΚ, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2003) Αναγκαστική απαλλοτροίωση ακινήτων, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2003) Κώδικας συμβολαιογράφων, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2003) Η προσημείωση υποθήκης, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2003) Η αδιαφάνεια που απαιτεί ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός στο κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2003) Η νέα ρύθμιση της τεχνητής γονιμοποιήσεως και της συγγένειας, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2003) Η οριοθέτηση της έννοιας της κρατικής ενίσχυσης κατά το άρθρο 87 παρ. 1 ΣΕΚ, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2003) Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2003) Το συμβατικό ενέχυρο πράγματος κατά τον αστικό κώδικα, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2002) Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2002) Η οίκηση, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2002) Λεξικό αστικού δικαίου, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2002) Κληρονομικό δίκαιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2002) Οι πραγματικές δουλείες, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2001) Τίτλος προς εγγραφή υποθήκης, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2001) Συστατικά και παραρτήματα, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2001) Εμπράγματο δίκαιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2001) Εμπράγματο δίκαιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2001) Εμπράγματο δίκαιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2000) Η δικαιοπρακτική (αν)ικανότητα, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(2000) Η ανάκληση διαθήκης, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1999) Η εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1999) Η αναγκαστική κληρονομική διαδοχή, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1999) Η διοίκηση του σωματείου, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1999) Εμπράγματο δίκαιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1999) Το αδίκημα κατά ΑΚ 914, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1998) Το συναινετικό διαζύγιο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1998) Η αποκλήρωση, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1998) Το κληρονομητήριο, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1998) Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1998) Η χρησικτησία, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1998) Η δικαστική συμπαράσταση, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1997) Η υιοθεσία ανηλίκων, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1997) Η αγωγή αποβολής από τη νομή, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1997) Η αγωγή διαταράξεως της νομής, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1997) Η μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1994) Εγχειρίδιο αστικού δικαίου, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1983) Βασικοί θεσμοί του ιδιωτικού δικαίου, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1981) Βασικοί θεσμοί του ιδιωτικού δικαίου, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1981) Βασικοί θεσμοί του ιδιωτικού δικαίου, Σάκκουλας Αντ. Ν.

(1976) Το δίκαιον της εμπραγμάτου ασφαλείας, Σάκκουλας Αντ. Ν.

Το βιβλιοπωλείο "Λεμόνι"

Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάιο του 1998. Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του θησείου, στον πεζόδρομο της οδού Ηρακλειδών. Επιλέγει πάντα τους καλύτερους τίτλους απο την ελληνική βιβλιογραφία και τις νέες εκδόσεις. Διαθέτει άρτια ενημέρωση στην ποίηση στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία και οργανώνει σε τακτά διαστήματα παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς, καθώς και εκθέσεις εικαστικών καλλιτεχνών. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερώνεται από εμάς τους ίδιους.

Όροι Χρήσης - Ασφάλεια Συναλλαγών - Πολιτική επιστροφών

Επικοινωνία

  • ΤΗΛ.:210 3451390

  • ΦΑΞ.:210 3451910

  • Email: books@lemoni.gr

  • Διεύθυνση:
    Ηρακλειδών 22, Θησείο 118 51, Αθήνα

Ωράριο βιβλιοπωλείου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.30 π.μ - 21.30 μ.μ,

ΣΑΒΒΑΤΟ
09.30 π.μ - 18.00 μ.μ

Ακολουθήστε μας