*Ενδέχεται κάποια βιβλία που δεν είναι σε απόθεμα στο βιβλιοπωλείο να προκύψουν ως εξαντλημένα στον εκδότη τους, στην περίπτωση αυτή θα λάβετε ενημέρωση εντός 2 ημερών

Γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου


Συγγραφή: ·Ευάγγελος Ε. Περάκης
Έκδοση: Σεπτέμβριος 2011 από "Νομική Βιβλιοθήκη"
Σελ.:504 Μαλακό εξώφυλλο, ISBN: 960-272-863-9


Θέμα: "Εμπορικό δίκαιο"

Στην παρούσα αναθεωρημένη έκδοση του "Γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου" καταβλήθηκαν προσπάθειες απλοποίησης της ύλης του γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου και ελάφρυνσή της από πληροφορίες και παραπομπές που είχαν περιληφθεί στην προηγούμενη έκδοση (1999). Το έργο διαιρείται σε τρία μέρη και έντεκα κεφάλαια που περιλαμβάνουν με συνοπτικό τρόπο όλα τα ζητήματα του γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου. Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος αναλύεται η γενική θεωρία του εμπορικού δικαίου όπου περιγράφεται καταρχάς η εμπορική δράση, ως αντικείμενο του εμπορικού δικαίου. Η ταυτότητα του εμπορικού δικαίου, η σχέση του με το αστικό δίκαιο καθώς και με την οικονομική επιστήμη αναλύονται στη συνέχεια. Κατόπιν επιχειρείται η ιστορική προσέγγιση του εμπορικού δικαίου και των συστημάτων εμπορικότητας. Το πρώτο μέρος ολοκληρώνεται με την παράθεση των πηγών του εμπορικού δικαίου (εμπορική νομοθεσία, εμπορικό έθιμο, δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτορρύθμιση του εμπορίου, πρακτική επίλυσης εμπορικών διαφορών, εμπορική διαιτησία κ.λπ.). Το δεύτερο μέρος του έργου καταλαμβάνουν οι εμπορικές πράξεις και οι έμποροι. Στα πλαίσια των εμπορικών πράξεων αναλύονται ζητήματα που αφορούν το χερσαίο εμπόριο (διανομή, παραγωγή, υπηρεσίες), το θαλάσσιο εμπόριο, τους τρόπους επέκτασης της εμπορικότητας της πράξης καθώς και τις αμφιμερώς και ετερομερώς εμπορικές πράξεις. Ακολουθεί διεξοδική ανάλυση του υποκειμένου του εμπορικού δικαίου, των εμπόρων (φυσικά πρόσωπα, εταιρίες, μικρεμπόροι, βιοτέχνες κ.λπ.), των περιορισμών που από το εμπορικό δίκαιο τίθενται στη δυνατότητα πρόσβασης στο εμπορικό επάγγελμα καθώς και των λεγόμενων «χωλών» εμπόρων (φαινόμενοι, παρένθετοι, κρυπτόμενοι, πτωχεύσαντες έμποροι που ασκούν εμπορία κ.λπ.). Στο τελευταίο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους αναπτύσσονται οι συνέπειες και η σημασία της εμπορικότητας (συνέπειες εμπορικότητας της πράξης, της εμπορικής ιδιότητας, επισκόπηση συνεπειών) όπου παρατίθενται και οι τελικές σκέψεις του συγγραφέα για τη μετάβαση από την παραδοσιακή έννοια του εμπορικού δικαίου σε ένα δίκαιο της επιχείρησης. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του έργου παρουσιάζεται η επιχείρηση και η οργάνωσή της. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της βασικής αυτής έννοιας του εμπορικού δικαίου φωτίζονται πλείστα κομβικά ζητήματα όπως η μεταβίβαση της επιχείρησης, η μίσθωση αυτής, η επικαρπία και το ενέχυρο σε επιχείρηση, η αναγκαστική εκτέλεσης επιχείρησης, η επιδίκαση αυτής καθώς και ζητήματα πτωχευτικού δικαίου. Σημαντικό κεφάλαιο του εμπορικού δικαίου καταλαμβάνουν τα βοηθητικά πρόσωπα της εμπορικής επιχείρησης και τα συστήματα διανομής που αναλύονται στη συνέχεια. Εντός του κεφαλαίου αυτού αναπτύσσονται σημαντικά θέματα του εμπορικού δικαίου, όπως η εμπορική αντιπροσωπεία, ο παραγγελιοδοχικός αντιπρόσωπος, ο διανομέας, η σύμβαση δικαιόχρησης (franchising) κ.λπ. Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελεί η λογιστική οργάνωση της επιχείρησης όπου παρουσιάζονται μεταξύ άλλων τα βιβλία των εμπόρων, ο τρόπος και η διάρκεια τήρησης και καταχώρισης των εγγραφών σε αυτά καθώς και ζητήματα σχετικά με την αποδεικτική τους δύναμη. Στο τελευταίο κεφάλαιο του έργου με τίτλο «Η δημοσίου δικαίου οργάνωση του εμπορίου – Επιμελητήρια – Εμπορικό μητρώο» παρουσιάζονται με συντομία ορισμένα ζητήματα της οργάνωσης του εμπορίου και της επιχείρησης με κανόνες δημοσίου δικαίου καθώς και η σχέση του εμπορικού δικαίου με το φορολογικό και ο ποινικό δίκαιο. Το ευσύνοπτο και πλήρες αυτό έργο του εμπορικού δικαίου έχει εμπλουτισθεί με νεότερη βιβλιογραφία και νομολογία, ανταποκρινόμενο πλήρως στις ανάγκες των φοιτητών αλλά και κάθε μελετητή του εμπορικού δικαίου.

(2018) Το νέο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, Νομική Βιβλιοθήκη

(2013) Γενικό μέρος εμπορικού δικαίου - αξιόγραφα, Νομική Βιβλιοθήκη

(2013) Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ), Νομική Βιβλιοθήκη

(2013) Όρια δράσης και ευθύνης των εταιρικών διοικητών, Νομική Βιβλιοθήκη

(2013) Όρια δράσης και ευθύνης των εταιρικών διοικητών, Νομική Βιβλιοθήκη

(2013) Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, Νομική Βιβλιοθήκη

(2013) Οι προπτωχευτικές διαδικασίες αφερεγγυότητας του πτωχευτικού κώδικα, Νομική Βιβλιοθήκη

(2013) Η κατανομή των εξουσιών μεταξύ της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε., Νομική Βιβλιοθήκη

(2013) Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών, Νομική Βιβλιοθήκη

(2012) Απόσχιση κλάδου, Νομική Βιβλιοθήκη

(2012) Πτωχευτικό δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη

(2012) Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ), Νομική Βιβλιοθήκη

(2012) Η ευθύνη των εποπτικών αρχών στο χρηματοπιστωπικό τομέα, Νομική Βιβλιοθήκη

(2012) Το νέο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, Νομική Βιβλιοθήκη

(2012) Ελαττωματικές αποφάσεις γενικής συνέλευσης Α.Ε., Νομική Βιβλιοθήκη

(2011) Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη

(2010) Η ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού στις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), Νομική Βιβλιοθήκη

(2010) Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας, Νομική Βιβλιοθήκη

(2010) Δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, Νομική Βιβλιοθήκη

(2010) Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, Νομική Βιβλιοθήκη

(2009) Το δίκαιο της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, Νομική Βιβλιοθήκη

(2009) Προσβολή ηθικού δικαιώματος και δικαιώματος προσωπικότητας στο ψηφιακό μέλλον, Νομική Βιβλιοθήκη

(2009) Συμβάσεις διανομής, Νομική Βιβλιοθήκη

(2007) Το δίκαιο της ανώνυμη εταιρείας: Λογιστικό δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη

(2007) Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας, Νομική Βιβλιοθήκη

(2007) Διασυνοριακές συναλλαγές σε χρηματιστήρια αξιών, Νομική Βιβλιοθήκη

(2006) Η συμφωνία πιστωτών και επιχείρησης, Νομική Βιβλιοθήκη

(2006) Η ελληνική ευρωπαϊκή εταιρία, Νομική Βιβλιοθήκη

(2006) Κωνσταντίνος Παμπούκης: 45 χρόνια επιστημονικής παρουσίας, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2005) Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας, Νομική Βιβλιοθήκη

(2005) Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας, Νομική Βιβλιοθήκη

(2004) Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, Νομική Βιβλιοθήκη

(2004) Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας, Νομική Βιβλιοθήκη

(2004) Θέματα θεωρίας και πράξης του εμπορικού δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη

(2004) Διεθνή λογιστικά πρότυπα, Νομική Βιβλιοθήκη

(2003) Γενικές διατάξεις, Νομική Βιβλιοθήκη

(2000) Το διοικητικό συμβούλιο, Νομική Βιβλιοθήκη

(1993) Η συμφωνία πιστωτών και επιχείρησης κατά τα άρθρα 44 και 45 Ν. 1892/90, Νομική Βιβλιοθήκη

(1990) Η πτώχευση του αλλοδαπού εμπόρου και η αναγνώριση των αλλοδαπών πτωχεύσεων στην Ελλάδα, Νομική Βιβλιοθήκη

(1984) Ο τακτικός έλεγχος της ανώνυμης εταιρίας, Νομική Βιβλιοθήκη

Το βιβλιοπωλείο "Λεμόνι"

Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάιο του 1998. Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του θησείου, στον πεζόδρομο της οδού Ηρακλειδών. Επιλέγει πάντα τους καλύτερους τίτλους απο την ελληνική βιβλιογραφία και τις νέες εκδόσεις. Διαθέτει άρτια ενημέρωση στην ποίηση στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία και οργανώνει σε τακτά διαστήματα παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς, καθώς και εκθέσεις εικαστικών καλλιτεχνών. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερώνεται από εμάς τους ίδιους.

Όροι Χρήσης - Ασφάλεια Συναλλαγών - Πολιτική επιστροφών

Επικοινωνία

  • ΤΗΛ.:210 3451390

  • ΦΑΞ.:210 3451910

  • Email: books@lemoni.gr

  • Διεύθυνση:
    Ηρακλειδών 22, Θησείο 118 51, Αθήνα

Ωράριο βιβλιοπωλείου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.30 π.μ - 21.30 μ.μ,

ΣΑΒΒΑΤΟ
09.30 π.μ - 18.00 μ.μ

Ακολουθήστε μας