*Ενδέχεται κάποια βιβλία που δεν είναι σε απόθεμα στο βιβλιοπωλείο να προκύψουν ως εξαντλημένα στον εκδότη τους, στην περίπτωση αυτή θα λάβετε ενημέρωση εντός 2 ημερών

Το νέο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας


Συγγραφή: ·Ευάγγελος Ε. Περάκης
Έκδοση: Φεβρουάριος 2012 από "Νομική Βιβλιοθήκη"
Σελ.:488 Μαλακό εξώφυλλο, ISBN: 960-272-934-1


Θέμα: "Εμπορικό δίκαιο"

Το έργο αποτελεί μια επικαιροποιημένη κωδικοποίηση του ΚΝ 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρίες. Σημαντικές τροποποιήσεις στον ΚΝ 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρίες επέφερε ο Ν 3604/2007. Οι τροποποιήσεις αυτές στόχευαν στην απλοποίηση και διευκόλυνση της λειτουργίας της ανώνυμης εταιρίας και κάλυπταν τα παρακάτω θέματα: απομείωση της κρατικής εποπτείας, μετοχικό κεφάλαιο, διοικητικό συμβούλιο, γενική συνέλευση, ενίσχυση των εξουσιών των μετόχων, πολλαπλές δυνατότητες καταστατικών διαμορφώσεων των εταιρικών σχέσεων και τέλος λύση και εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρίας.

Μετά το 2007, μεμονωμένες υπήρξαν οι παρεμβάσεις των μεταγενέστερων N 3756/2009, 3763/2009 και 3873/2010. Και οι τρεις αφορούν ζητήματα δικαίου των εταιρικών λογαριασμών και ενσωματώνουν αντίστοιχες κοινοτικές «λογιστικές» Οδηγίες. Σημαντικότερος από τους τρεις είναι ο τελευταίος, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις σπουδαίους «νεωτερισμούς»: την αναφορά στο προσάρτημα των εκτός ισολογισμού διακανονισμών, τη «δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης» και την ευθύνη των μελών του ΔΣ για την κατά νόμο σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Ο πολύ πρόσφατος N 3884/2010 (ΦΕΚ Α΄ 168/24.9.2010) ενσωμάτωσε τη σημαντική κοινοτική Οδηγία 2007/36/ΕΚ που αφορά «την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιριών». Σκοπός του είναι να ενισχύσει την άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων που συχνά λόγω «απάθειας» των μετόχων, απόστασης, αδυναμίας μετακίνησης, τεχνικών δυσχερειών κ.λπ. δεν ασκούνται.

Το δε ΠΔ 86/2011 επέφερε αρκετές τροποποιήσεις στις διατάξεις που αφορούν στις συγχωνεύσεις των εταιριών.

Ο νεωτερισμός σ’ αυτή την έκδοση έγκειται ότι στην παράθεση του ΚΝ 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρίες, επισημαίνονται με γκρίζο φόντο οι αλλαγές, που επέφερε ο Ν 3604/2007 και με γαλάζιο φόντο οι αλλαγές που επέφεραν οι μεταγενέστεροι νόμοι Ν 3604/2007, 3756/2009, 3763/2009, 3873/2010, 3884/2010 και 4013/2011 καθώς και τα πρόσφατα ΠΔ 20/2011 & 86/2011.

Την έκδοση αυτή υπογράφει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κος Ευάγγελος Περάκης, ο οποίος με ευσύνοπτες και κατατοπιστικές εισαγωγικές παρατηρήσεις εισάγει τον αναγνώστη στους νομικούς προβληματισμούς για τις ανώνυμες εταιρίες.

Το έργο ολοκληρώνεται με μια σειρά νομοθετημάτων όπως του ΠΔ 30/1988 (όροι διάθεσης μετοχών στους εργαζομένους), Ν 2238/1994 (υποχρεώσεις κομιστών τίτλων), Ν 3016/2002 (εταιρική διακυβέρνηση), Ν 3156/2003 (ομολογιακά δάνεια), Ν 3419/2005 (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, όπως έχει τροποποιηθεί με τον πρόσφατο Ν 3853/2010), Ν 3588/2007 (Πτώχευση), Ν 3853/2010 (απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών), Ν 3777/2009 (διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών), Ν 3693/2008 (υποχρεωτικοί έλεγχοι των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών).

Το ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει.
Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, συμβούλους επιχειρήσεων και γενικότερα τις εταιρίες.

(2018) Το νέο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, Νομική Βιβλιοθήκη

(2013) Γενικό μέρος εμπορικού δικαίου - αξιόγραφα, Νομική Βιβλιοθήκη

(2013) Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ), Νομική Βιβλιοθήκη

(2013) Όρια δράσης και ευθύνης των εταιρικών διοικητών, Νομική Βιβλιοθήκη

(2013) Όρια δράσης και ευθύνης των εταιρικών διοικητών, Νομική Βιβλιοθήκη

(2013) Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, Νομική Βιβλιοθήκη

(2013) Οι προπτωχευτικές διαδικασίες αφερεγγυότητας του πτωχευτικού κώδικα, Νομική Βιβλιοθήκη

(2013) Η κατανομή των εξουσιών μεταξύ της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε., Νομική Βιβλιοθήκη

(2013) Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών, Νομική Βιβλιοθήκη

(2012) Απόσχιση κλάδου, Νομική Βιβλιοθήκη

(2012) Πτωχευτικό δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη

(2012) Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ), Νομική Βιβλιοθήκη

(2012) Η ευθύνη των εποπτικών αρχών στο χρηματοπιστωπικό τομέα, Νομική Βιβλιοθήκη

(2012) Ελαττωματικές αποφάσεις γενικής συνέλευσης Α.Ε., Νομική Βιβλιοθήκη

(2011) Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη

(2011) Γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη

(2010) Η ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού στις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), Νομική Βιβλιοθήκη

(2010) Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας, Νομική Βιβλιοθήκη

(2010) Δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, Νομική Βιβλιοθήκη

(2010) Η οικονομική αποτελεσματικότητα στον κοινοτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, Νομική Βιβλιοθήκη

(2009) Το δίκαιο της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, Νομική Βιβλιοθήκη

(2009) Προσβολή ηθικού δικαιώματος και δικαιώματος προσωπικότητας στο ψηφιακό μέλλον, Νομική Βιβλιοθήκη

(2009) Συμβάσεις διανομής, Νομική Βιβλιοθήκη

(2007) Το δίκαιο της ανώνυμη εταιρείας: Λογιστικό δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη

(2007) Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας, Νομική Βιβλιοθήκη

(2007) Διασυνοριακές συναλλαγές σε χρηματιστήρια αξιών, Νομική Βιβλιοθήκη

(2006) Η συμφωνία πιστωτών και επιχείρησης, Νομική Βιβλιοθήκη

(2006) Η ελληνική ευρωπαϊκή εταιρία, Νομική Βιβλιοθήκη

(2006) Κωνσταντίνος Παμπούκης: 45 χρόνια επιστημονικής παρουσίας, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

(2005) Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας, Νομική Βιβλιοθήκη

(2005) Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας, Νομική Βιβλιοθήκη

(2004) Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, Νομική Βιβλιοθήκη

(2004) Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας, Νομική Βιβλιοθήκη

(2004) Θέματα θεωρίας και πράξης του εμπορικού δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη

(2004) Διεθνή λογιστικά πρότυπα, Νομική Βιβλιοθήκη

(2003) Γενικές διατάξεις, Νομική Βιβλιοθήκη

(2000) Το διοικητικό συμβούλιο, Νομική Βιβλιοθήκη

(1993) Η συμφωνία πιστωτών και επιχείρησης κατά τα άρθρα 44 και 45 Ν. 1892/90, Νομική Βιβλιοθήκη

(1990) Η πτώχευση του αλλοδαπού εμπόρου και η αναγνώριση των αλλοδαπών πτωχεύσεων στην Ελλάδα, Νομική Βιβλιοθήκη

(1984) Ο τακτικός έλεγχος της ανώνυμης εταιρίας, Νομική Βιβλιοθήκη

Το βιβλιοπωλείο "Λεμόνι"

Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάιο του 1998. Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του θησείου, στον πεζόδρομο της οδού Ηρακλειδών. Επιλέγει πάντα τους καλύτερους τίτλους απο την ελληνική βιβλιογραφία και τις νέες εκδόσεις. Διαθέτει άρτια ενημέρωση στην ποίηση στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία και οργανώνει σε τακτά διαστήματα παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς, καθώς και εκθέσεις εικαστικών καλλιτεχνών. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερώνεται από εμάς τους ίδιους.

Όροι Χρήσης - Ασφάλεια Συναλλαγών - Πολιτική επιστροφών

Επικοινωνία

  • ΤΗΛ.:210 3451390

  • ΦΑΞ.:210 3451910

  • Email: books@lemoni.gr

  • Διεύθυνση:
    Ηρακλειδών 22, Θησείο 118 51, Αθήνα

Ωράριο βιβλιοπωλείου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.30 π.μ - 21.30 μ.μ,

ΣΑΒΒΑΤΟ
09.30 π.μ - 18.00 μ.μ

Ακολουθήστε μας