*Ενδέχεται κάποια βιβλία που δεν είναι σε απόθεμα στο βιβλιοπωλείο να προκύψουν ως εξαντλημένα στον εκδότη τους, στην περίπτωση αυτή θα λάβετε ενημέρωση εντός 2 ημερών

Το σώμα μου όλο ή φωτιά ή πέτρα

Il corpo mio o tutto foco, o tutto sasso


Συγγραφή: ·Gaspara Stampa
Μετάφραση: · Άννα Γρίβα
Ερμηνεία: · Μάρκος Δενδρινός
Εισήγηση: · Άννα Γρίβα
Έκδοση: Ιούνιος 2015 από "Κουκούτσι"
Σελ.:128 (17χ24), Μαλακό εξώφυλλο, ISBN: 978-618-8151-3-3


Θέμα: "Ιταλική ποίηση "

Η Gaspara Stampa (1523-1554) θεωρείται από πολλού ς κριτικού ς της λογοτεχνί ας ό χι μό νο
η κορυφαί α ποιή τρια της ιταλικής Αναγέ ννησης αλλά και μί α από τις μεγαλύ τερες Ιταλί δες
ποιή τριες ό λων των εποχώ ν. Οι Gaspara Stampa, Veronica Gambara και Vittoria Colonna
αποτελού ν το κλασικό τρί πτυχο της γυναικεί ας αναγεννησιακή ς ποί ησης στην Ιταλί α. Κι
ό μως η Gaspara ξεπερνά τις ά λλες δύ ο σε ποιητική τό λμη και πρωτοτυπί α, ενώ συγχρό νως
ή ταν μία από τις πιο αντισυμβατικέ ς γυναί κες της εποχή ς της. Τα ποιή ματά της ξεκινού ν
με την εί σοδο της ποιή τριας στη φωτιά του έ ρωτα, ακολουθού ν οι περιπέ τειες και τα
βά σανα, για φτά σει η λύ τρωση, με τον ιδιό τυπο τρό πο που εμφανί ζεται στα τελευταί α
ποιή ματα, ως έ να πέ ρασμα από την αδυναμί α της σά ρκας στην τελική νί κη της ύ παρξης
και την εί σοδό της σε μια ανώ τερη κατά σταση. Μια αλληγορί α ί σως για τον μακρύ και
επί πονο αγώ να του ανθρώ που να βρει την αλή θεια, μέ σα από τον Έ ρωτα, έ τσι ό πως αυτό ς
αναφά νηκε ως κοσμογονική δύ ναμη στον Εμπεδοκλή , έ νθεη μανί α στον Πλά τωνα και
λύ τρωση στους Γνωστικού ς. Στην παρούσα (δίγλωσση) έκδοση μεταφράστηκαν τα περισ-
σότερα ποιήματα της Stampa με βάση τις ιστορικές εκδόσεις του έργου της (1554, 1738,
1883, 1913 και 1954). Ο πυρήνας της έκδοσης πλασιώνεται από την εισαγωγή της μεταφρά-
στριας Άννας Γρίβα και από το επίμετρο του Μάρκου Δενδρινού το οποίο καταπιάνεται με
τις αλχημικές διαστάσεις των ποιημάτων της σπουδαίας Ιταλίδας.
Η μετάφραση του βιβλίου έγινε με επιχορήγηση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιταλίας
και με την έκδοσή του γίνεται για πρώτη φορά γνωστό το έργο της σημαντικής ποιήτριας
στη χώρα μας.

Το βιβλιοπωλείο "Λεμόνι"

Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάιο του 1998. Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του θησείου, στον πεζόδρομο της οδού Ηρακλειδών. Επιλέγει πάντα τους καλύτερους τίτλους απο την ελληνική βιβλιογραφία και τις νέες εκδόσεις. Διαθέτει άρτια ενημέρωση στην ποίηση στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία και οργανώνει σε τακτά διαστήματα παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς, καθώς και εκθέσεις εικαστικών καλλιτεχνών. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερώνεται από εμάς τους ίδιους.

Όροι Χρήσης - Ασφάλεια Συναλλαγών - Πολιτική επιστροφών

Επικοινωνία

  • ΤΗΛ.:210 3451390

  • ΦΑΞ.:210 3451910

  • Email: books@lemoni.gr

  • Διεύθυνση:
    Ηρακλειδών 22, Θησείο 118 51, Αθήνα

Ωράριο βιβλιοπωλείου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.30 π.μ - 21.30 μ.μ,

ΣΑΒΒΑΤΟ
09.30 π.μ - 18.00 μ.μ

Ακολουθήστε μας