*Ενδέχεται κάποια βιβλία που δεν είναι σε απόθεμα στο βιβλιοπωλείο να προκύψουν ως εξαντλημένα στον εκδότη τους, στην περίπτωση αυτή θα λάβετε ενημέρωση εντός 2 ημερών

Η Τέχνη του δέκατου ένατου αιώνα

Μια κριτική ιστορία


Συγγραφή: · Stephen F Eisenman · Thomas E Crow · Brian Lukacher · Linda Nochlin · Frances K Pohl
Έκδοση: Σεπτέμβριος 2021 από "Επίκεντρο"
Σελ.:528 Μαλακό εξώφυλλο, ISBN: 9786182040485


Θέμα: "Καλές τέχνες"

Προ­ϊ­όν συγ­γρα­φής από μια εξαι­ρε­τι­κή ομά­δα έγκρι­των ιστο­ρι­κών, η πέ­μπτη έκ­δο­ση του Η τέ­χνη του 19ου αιώ­να: Μια κρι­τι­κή ιστο­ρία πα­ρου­σι­ά­ζει έγ­χρω­μα έρ­γα τέ­χνης σε όλες τις σε­λί­δες του, νέ­ες εισα­γω­γές σε κά­θε κε­φά­λαιο, δι­ε­ρευ­νή­σεις των αντι­λή­ψε­ων-κλει­δών και χρή­σι­μη εκ­παι­δευ­τι­κή στή­ρι­ξη.

Με έμ­φα­ση στη ζω­ντά­νια της τέ­χνης του 19ου αιώ­να, οι συγ­γρα­φείς απο­δει­κνύ­ουν τον τρό­πο με τον οποίο πί­να­κες, γλυ­πτά, χα­ρα­κτι­κά και σχέ­δια των Ντα­βίντ, Ζε­ρι­κό,Τέρ­νερ, Χό­μερ, Κά­σατ, Ρο­ντέν, βαν Γκογκ και πολ­λών άλ­λων πα­ρα­μέ­νουν ουσι­ώ­δη μέ­χρι σή­με­ρα. Με όχη­μα το συ­ναρ­πα­στι­κό και σα­φές κεί­με­νο τους, οι συγ­γρα­φείς απο­κα­λύ­πτουν τους τρό­πους με τους οποί­ους οι προ­βλη­μα­τι­σμοί σχε­τι­κά με την τά­ξη και το φύ­λο, τη φυ­λή και την εθνι­κό­τη­τα, τη νε­ω­τε­ρι­κό­τη­τα και την πα­ρά­δο­ση του λα­ϊ­κού και του υψη­λού πο­λι­τι­σμού -αντι­λή­ψεις που απα­σχό­λη­σαν όλη τη δι­άρ­κεια του δε­κά­του ενά­του αιώ­να-κι­νη­το­ποί­η­σαν τους καλ­λι­τέ­χνες και προ­ω­θή­θη­καν από τα υπό εξέ­τα­ση κι­νή­μα­τα.

Η πα­ρού­σα πέ­μπτη έκ­δο­ση έχει ανα­θε­ω­ρη­θεί προ­σφέ­ρω­ντας κα­λύ­τε­ρη κα­τα­νό­η­ση και προ­σβα­σι­μό­τη­τα:

Οι εισα­γω­γές στο κά­θε κε­φά­λαιο πα­ρέ­χουν σύ­ντο­μες προ­ε­πι­σκο­πή­σεις που βο­η­θούν τους ανα­γνώ­στες να προ­σα­να­το­λι­στούν ως προς το πε­ρι­ε­χό­με­νο.

Τα έν­θε­τα/συ­μπλη­ρω­μα­τι­κά κεί­με­να υπο­γραμ­μί­ζουν τις κα­τα­βο­λές και τη ση­μα­σία βα­σι­κών αντι­λή­ψε­ων του δε­κά­του ενά­του αιώ­να, όπως της φυ­λής, της οικο­λο­γί­ας, της πρω­το­πο­ρί­ας και της εξέ­λι­ξης.

Οι ερω­τή­σεις προς πε­ραι­τέ­ρω συ­ζή­τη­ση δί­νουν έμ­φα­ση σε ιστο­ρι­κές δι­α­μά­χες και θέ­μα­τα για συ­ζή­τη­ση μέ­σα στην τά­ξη.

Το γλωσ­σά­ρι, η βι­βλι­ο­γρα­φία και η γε­νι­κή εισα­γω­γή έχουν ανα­θε­ω­ρη­θεί για να προ­σφέ­ρουν πε­ρισ­σό­τε­ρη υπο­στή­ρι­ξη και σα­φέ­στε­ρη δι­α­τύ­πω­ση.

Το βιβλιοπωλείο "Λεμόνι"

Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάιο του 1998. Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του θησείου, στον πεζόδρομο της οδού Ηρακλειδών. Επιλέγει πάντα τους καλύτερους τίτλους απο την ελληνική βιβλιογραφία και τις νέες εκδόσεις. Διαθέτει άρτια ενημέρωση στην ποίηση στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία και οργανώνει σε τακτά διαστήματα παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς, καθώς και εκθέσεις εικαστικών καλλιτεχνών. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερώνεται από εμάς τους ίδιους.

Όροι Χρήσης - Ασφάλεια Συναλλαγών - Πολιτική επιστροφών

Επικοινωνία

  • ΤΗΛ.:210 3451390

  • ΦΑΞ.:210 3451910

  • Email: books@lemoni.gr

  • Διεύθυνση:
    Ηρακλειδών 22, Θησείο 118 51, Αθήνα

Ωράριο βιβλιοπωλείου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.30 π.μ - 21.30 μ.μ,

ΣΑΒΒΑΤΟ
09.30 π.μ - 18.00 μ.μ

Ακολουθήστε μας