*Ενδέχεται κάποια βιβλία που δεν είναι σε απόθεμα στο βιβλιοπωλείο να προκύψουν ως εξαντλημένα στον εκδότη τους, στην περίπτωση αυτή θα λάβετε ενημέρωση εντός 2 ημερών

Ζουν ανάμεσά μας

Αλλόκοτες θεωρίες και ανορθολογισμός στον σύγχρονο κόσμο


Συγγραφή: · Βαγγέλης Τζούκας
Έκδοση: Σεπτέμβριος 2023 από "Επίκεντρο"
Σελ.:336 Μαλακό εξώφυλλο, ISBN: 978-618-204-371-4


Θέμα: "Νεοελληνικό δοκίμιο "

Το βι­βλίο αυτό γρά­φτη­κε μέ­σα στην ιδι­αί­τε­ρη συ­γκυ­ρία της παν­δη­μί­ας και στο­χεύει στην πα­ρου­σί­α­ση στο ευρύ κοι­νό δε­κα­πέ­ντε «αλ­λό­κο­των» δη­μο­φι­λών θε­ω­ρι­ών, που κα­λύ­πτουν ζη­τή­μα­τα με με­γα­λύ­τε­ρη ή μι­κρό­τε­ρη επί­δρα­ση σε εθνι­κό και πα­γκό­σμιο επί­πε­δο. Όπως εύκο­λα αντι­λαμ­βά­νε­ται κα­νείς η ανά­λυ­ση δεν είναι εξα­ντλη­τι­κή κα­θώς στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα θα χρει­α­ζό­ταν χι­λι­ά­δες σε­λί­δες για την απο­τύ­πω­ση αυτού του φαι­νο­μέ­νου. Η εστί­α­ση στις θε­ω­ρί­ες αυτές είναι κα­θα­ρά υπο­κει­με­νι­κή και επι­λε­κτι­κή εκ μέ­ρους του συγ­γρα­φέα, κα­θώς οι ανά­λο­γες θε­ω­ρή­σεις σε κα­μία πε­ρί­πτω­ση δεν δι­εκ­δι­κούν το μο­νο­πώ­λιο της απο­κλει­στι­κό­τη­τας στο χώ­ρο του «αλ­λό­κο­του», του συ­νω­μο­σι­ο­λο­γι­κού φα­ντα­σι­α­κού και της ψευ­δο­ε­πι­στή­μης. Το πα­ρόν βι­βλίο πι­θα­νόν να ξε­νί­σει τμή­μα του ανα­γνω­στι­κού κοι­νού. Η ενα­σχό­λη­ση με τον ανορ­θο­λο­γι­σμό στις ποι­κί­λες εκ­δο­χές του δεν είναι εύκο­λη υπό­θε­ση σε κα­μία πε­ρί­πτω­ση. Όμως κε­ντρι­κή θέ­ση του συγ­γρα­φέα είναι ότι ιδέ­ες, πε­ποι­θή­σεις και συ­μπε­ρι­φο­ρές που μπο­ρεί με μια πρώ­τη μα­τιά να φαί­νο­νται αλ­λό­κο­τες, κω­μι­κές ακό­μη και εντε­λώς γε­λοί­ες μπο­ρεί να έχουν τρα­γι­κές συ­νέ­πει­ες. Η ιστο­ρι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα εξάλ­λου το έχει απο­δεί­ξει πολ­λα­πλώς.

(2020) Όταν ξέσπασε η βία, Επίκεντρο

(2017) Ο ΕΔΕΣ, 1941-1945, Αλεξάνδρεια

(2016) Το φάντασμα του ναζισμού, Βιβλιοπωλείον της Εστίας

(2013) Οι οπλαρχηγοί του ΕΔΕΣ στην Ήπειρο 1942-44, Βιβλιοπωλείον της Εστίας

(2013) Ποδόσφαιρο και κοινότητες οπαδών, Πλέθρον

(2013) Ποδόσφαιρο και κοινότητες οπαδών, Πλέθρον

(2012) Από το 1821 στο 2012, Βιβλιόραμα

(2012) Αφηγήσεις για τη δεκαετία του 1940, Επίκεντρο

(2010) Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος, Παρασκήνιο

(2009) Στιγμές ΙΙΙ, Βιβλιοπωλείον της Εστίας

(2008) Στιγμές ΙΙ, Βιβλιοπωλείον της Εστίας

(2007) Όψεις του λαϊκού πολιτισμού, Πλέθρον

(2006) Οι άλλοι καπετάνιοι, Βιβλιοπωλείον της Εστίας

(2000) Πτυχές του εμφυλίου πολέμου 1946 - 1949, Φιλίστωρ

Το βιβλιοπωλείο "Λεμόνι"

Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάιο του 1998. Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του θησείου, στον πεζόδρομο της οδού Ηρακλειδών. Επιλέγει πάντα τους καλύτερους τίτλους απο την ελληνική βιβλιογραφία και τις νέες εκδόσεις. Διαθέτει άρτια ενημέρωση στην ποίηση στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία και οργανώνει σε τακτά διαστήματα παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς, καθώς και εκθέσεις εικαστικών καλλιτεχνών. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερώνεται από εμάς τους ίδιους.

Όροι Χρήσης - Ασφάλεια Συναλλαγών - Πολιτική επιστροφών

Επικοινωνία

  • ΤΗΛ.:210 3451390

  • ΦΑΞ.:210 3451910

  • Email: books@lemoni.gr

  • Διεύθυνση:
    Ηρακλειδών 22, Θησείο 118 51, Αθήνα

Ωράριο βιβλιοπωλείου

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.30 π.μ - 21.30 μ.μ,

ΣΑΒΒΑΤΟ
09.30 π.μ - 18.00 μ.μ

Ακολουθήστε μας